Huishoudelijk reglement C.O.V. Stem en Snaren

1. Lidmaatschap

a. Ieder (nieuw) lid ontvangt een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
b. Het lidmaatschap wordt beëindigd na schriftelijke opzegging aan het bestuur.
c. Nieuwe leden zijn verplicht een stemtest te ondergaan bij de aanvang van het lidmaatschap. Bij negatief advies kan het lidmaatschap worden geweigerd.

2. Repetities

a. De leden zijn verplicht de wekelijkse repetities zoveel als in hun vermogen ligt bij te wonen.
b. Van het bezoeken van de repetities wordt door het bestuur aantekening gehouden.
c. Een lid kan één of meer introducé’s meenemen.
d. Bij het uitvallen van de repetitie zal het bestuur de leden hiervan tijdig in kennis stellen. Bij onverwacht uitvallen wegens ziekte dirigent of repetitor zal dit zowel per e-mail als telefonisch gebeuren.
e. Indien een lid de repetitie niet kan bijwonen, dient hij/zij (bij voorkeur) af te melden per email (afmelden@stemensnaren.nl). Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan hij/zij zich telefonisch af te melden bij een door het bestuur aangewezen bestuurslid.

3. Stemadvies

a. Regelmatig wordt een periodiek stemadvies gehouden. De frequentie wordt door het bestuur in overleg met de dirigent en/of repetitor bepaald.
b. De leden zijn verplicht hun medewerking aan het stemadvies te verlenen.
c. Bij negatief advies kan deelname aan de repetitie en/of concert worden geweigerd.

4. Contributie

a. De contributie wordt (bij voorkeur) per incasso geïnd.
b. De hoogte van de contributie wordt, al of niet op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
c. Personen, die op uitdrukkelijke uitnodiging van het bestuur ter versterking meezingen, worden vrijgesteld van contributie.

5. Muziek

a. De te gebruiken muziek wordt, indien gewenst, door het bestuur collectief ingekocht c.q. gehuurd.
b. Een ieder is persoonlijk verantwoordelijk voor de hem/haar in bruikleen verstrekte muziek.
c. Voor verloren gegane of onherstelbaar beschadigde uitleenmuziek dient door de verantwoordelijke volledige vergoeding te worden gegeven.
d. Het bestuur houdt een lijst bij van personen, die gebruik maken van in bruikleen verstrekte muziek.
e. Leden die gebruik maken van uitleenmuziek zijn verplicht deze na afloop van het concert bij de bibliothecaris in te leveren, vrij van aantekeningen.
f. De orkestmuziek en de partituur worden door de vereniging beschikbaar gesteld.

6. Concert

a. Het bestuur stelt, eventueel de leden gehoord hebbende, vast welke stukken worden ingestudeerd en uitgevoerd.
b. Het bestuur stelt de data van de uitvoeringen vast.
c. Het bestuur contracteert de solisten en het orkest en regelt alles wat aan het geven van een uitvoering verbonden is.
d. Ieder lid wordt geacht aan de uitvoering en de daaraan voorafgaande generale repetitie zijn medewerking te verlenen, behoudens overmacht.
e. De medewerking aan een concert kan door het bestuur aan een lid worden geweigerd, indien blijkt dat de kennis van het uit te voeren werk onvoldoende is. E.e.a. geschiedt op bindend advies van de dirigent en/of repetitor.
f. De leden zijn verplicht tijdens een concert voorgeschreven koorkleding te dragen.
g. De kooropstelling op het podium wordt door het bestuur bepaald in nauw overleg met de dirigent en/of repetitor.
h. Leden die door overmacht niet in staat zijn mee te zingen, hebben gratis toegang tot het concert.

7. Donateurs/sponsors

a. Donateurs genieten korting op de toegangsbewijzen voor concerten, wanneer hun donatie een bepaald bedrag overschrijdt. De hoogte van de korting wordt door het bestuur bepaald.
b. Voor sponsors zal door het bestuur een regeling worden getroffen.

8. Kaartverkoop

a. De leden zijn gehouden hun uiterste best te doen toegangskaarten te verkopen, ook als ze zelf niet meezingen bij het concert. Zij ontvangen bij elke 10 verkochte kaarten één gratis kaart.
b. Het bestuur kan namens de vereniging vrijkaarten uitgeven aan relaties. .

Enkhuizen, april 2012

Ledenpagina